Statut

 

 

STATUT
Stowarzyszenia Jednostek Strzeleckich „Strzelec”

 

 

 

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art.1

Stowarzyszenie Jednostek Strzeleckich „Strzelec”, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest organizacją wychowawczą. Działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo
o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.

Art. 2

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Siedlce.

Art. 3

 1. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem obowiązującego tam prawa.

Art. 4

 1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
 2. Stowarzyszenie powołane jest na czas nieokreślony.

Art. 5

 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
 2. Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura.

Art. 6

Stowarzyszenie może posiadać sztandar.

 

 

Art. 7

Stowarzyszenie może posługiwać się pieczęciami oraz oznakami określonymi
w szczegółowych przepisach.

Rozdział II

CELE I METODY DZIAŁANIA

Art. 8

Celem Stowarzyszenia jest:

1)      podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji Związku Strzeleckiego od 1910 r.
do czasów współczesnych;

2)      przekazywanie wiedzy historycznej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

3)      propagowanie atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu;

4)      organizowanie wypoczynku młodzieży;

5)      pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen
na obszarze naszego kraju;

6)      ratownictwo i ochrona ludności;

7)      promocja i organizacja wolontariatu;

8)      pomoc Polonii i Polakom za granicą;

9)      promocja Rzeczypospolitej za granicami kraju;

10)  kształtowanie postaw patriotycznych wśród młodzieży;

11)  uczenie szacunku dla tradycji niepodległościowej;

12)  wdrażanie do uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym Ojczyzny;

13)  działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;

14)  upowszechnianie i ochrona wolności, praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
a także działań wspomagających rozwój demokracji;

15)  praca nad rozwojem charakteru młodzieży;

16)  uczenie zdyscyplinowanego życia w zespole, kształtowanie takich cech jak poświęcenie, przyjaźń, solidarność;

17)  pomoc w organizacji i utrzymaniu porządku i bezpieczeństwa publicznego;

18)  ochrona i promocja zdrowego trybu życia;

19)  zapobieganie narkomanii i alkoholizmowi;

20)  wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród młodzieży.

Art. 9

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 

1)     Prowadzenie całorocznej działalności oświatowo-wychowawczej oraz organizowanie wypoczynku, posługując się charakterystyczną metodą pracy strzeleckiej w formach wyjazdowych i w miejscu zamieszkania;

2)     tworzenie warunków do zaspokajania zainteresowań członków przede wszystkim
w zakresie kształcenia ogólnego i specjalistycznego;

3)     organizacja oraz udział w obchodach i uroczystościach narodowych;

4)     organizowanie przedsięwzięć związanych z działalnością w zakresie kultury, kultury fizycznej, sportu oraz higieny i oświaty zdrowotnej;

5)     prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej;

6)     organizowanie i prowadzenie odczytów, seminariów, wykładów, ćwiczeń, kursów
i obozów oraz szkolenia typu wojskowego;

7)     prowadzenie działalności statutowej także wśród niezrzeszonych w stowarzyszeniu;

8)     współdziałanie z władzami państwowymi i samorządowymi oraz innymi instytucjami realizującymi zadania zbieżne z celami statutowymi Stowarzyszenia;

9)     współpracę z organami władz państwowych, administracji rządowej i samorządu terytorialnego, placówkami oświaty i wychowania, w zakresie realizacji programu wychowania ogólnego i obywatelskiego;

10) kształcenie kadry instruktorskiej;

11) reprezentowanie sportów obronnych wewnątrz i na zewnątrz kraju, organizowanie
i przeprowadzanie zawodów obronnych;

12) prowadzenie profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniom;

13) prowadzenie świetlic środowiskowych oraz klubów zainteresowań;

14) krzewienie zamiłowania krajoznawczego oraz umiejętności turystycznych ukierunkowanych na zwiedzanie miejsc związanych z walkami narodowo – wyzwoleńczymi Polaków;

15)  szerzenie wiedzy ekologicznej, inspirowanie i prowadzenie prac na rzecz ochrony środowiska;

16) realizowanie zadań zleconych przez organy administracji państwowej, samorządowej oraz osoby prawne i fizyczne;

17) Stowarzyszenie może prowadzić działalność statutową odpłatną, której zakres regulują uchwały wewnętrzne Stowarzyszenia.

Art.10

Stowarzyszenie jest organizacją apolityczną, co oznacza, że jest niezależne od jakiejkolwiek partii politycznej, a w swych działaniach nie może żadnej partii wspierać.

 

Rozdział III

SPOSÓB NABYWANIA I UTRATY CZŁONKOSTWA ORAZ PRAWA
I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW

Art. 11

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.

 

Art. 12

 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą sie na:

1)     zwyczajnych;

2)     wspierających;

3)     honorowych.

 

Art. 13

 

 1. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia może być każdy obywatel Polski oraz cudzoziemiec, który:

1)   ukończył 16 rok życia;

2)   korzysta z pełni praw publicznych;

3)   utożsamia sie z celami statutowymi Stowarzyszenia;

4)   deklaruje chęć realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;

5)   złożył deklarację członkowską.

 1. Decyzję w sprawie przyjęcia do Stowarzyszenia podejmuje Zarząd w drodze uchwały. Nowoprzyjęty członek opłaca składki od momentu, w którym został wpisany na listę członków.
 2. Osoby, które ukończyły 16, lecz nie ukończyły 18 roku życia muszą wraz z deklaracją członkowską przedstawić pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na działanie
  w Stowarzyszeniu.

Art. 14

 

Członkowie zwyczajni mają prawo:

1)   uczestnictwa w Walnym Zebraniu Stowarzyszenia z biernym i czynnym prawem wyborczym;

2)   zgłaszania propozycji wniosków wobec władz Stowarzyszenia;

3)    uczestnictwa we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia;

4)   korzystania z wszelkich urządzeń Stowarzyszenia na zasadach określonych przez Zarząd Stowarzyszenia;

Art. 15

 

 1. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które popierają cele Stowarzyszenia, zostaną przyjęci przez Zarząd i deklarują pomoc materialno-finansową dla Stowarzyszenia.
 2. Członkowie wspierający nie posiadają biernego ani czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym członkowie wspierający posiadają takie prawa jak członek zwyczajny.

 

Art.16


1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

2. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu albo, co najmniej 6 członków Stowarzyszenia.

 

Art. 17

 

Do obowiązków członków Stowarzyszenia, należy:

1)   branie czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia;

2)   przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;

3)   godne reprezentowanie Stowarzyszenia;

4)   płacenie składek członkowskich.

 

Art. 18

 

 1. Członkostwo w Stowarzyszenia ustaje poprzez:

1)   dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Stowarzyszenia;

2)   skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku:

a)      umyślnego naruszenia postanowień statutu;

b)      niebrania udziału w działalności statutowej Stowarzyszenia przez okres
3 miesięcy,

c)      działania na szkodę Stowarzyszenia,

d)     nagannej postawie etycznej;

3)   rozwiązanie się Stowarzyszenia.

 1. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w terminie
  14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.

 

 

 

 

 

Rozdział IV

WŁADZE NACZELNE STOWARZYSZENIA

Art. 19

Organami Stowarzyszenia, są:

1)   Walne Zebranie Stowarzyszenia,

2)   Zarząd,

3)   Komisja Rewizyjna.

Art. 20

 

Wybory władz odbywają się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Walnego Zebrania Stowarzyszenia na kadencję, która trwa trzy lata.

 

Art. 21

 

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają większością głosów, o ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

 

Art. 22

 

 1. Walne Zebranie Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Walne Zebranie Stowarzyszenia może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 3. Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Stowarzyszenia zwoływane jest przez Zarząd raz na trzy lata.
 4. Walne Zebranie Sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd raz na rok.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia:

1)   z własnej inicjatywy;

2)   na wniosek Komisji Rewizyjnej;

3)   na wniosek 1/3 ogółu członków.

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia odbywa sie nie później niż w ciągu miesiąca od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i debatuje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 

Art. 23

 

 1. Do kompetencji Walnego Zebrania Stowarzyszenia należy:

1)   uchwalenie programu organizacyjnego i finansowego działalności Stowarzyszenia;

2)   rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

3)   uchwalenie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu;

4)   wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

5)   podejmowanie uchwał o zmianie statutu lub rozwiązaniu Stowarzyszenia;

6)   ustalenie wysokości i tytułu płacenia składek członkowskich;

7)   rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Stowarzyszenia;

8)   podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia;

9)   rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;

10)    odwołanie wszystkich władz Stowarzyszenia;

11)    podejmowanie uchwał o przeznaczeniu likwidowanego majątku Stowarzyszenia.

 1. Walne Zebranie jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej ½ członków uprawnionych do głosowania, a po 30 minutach w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

 

Art. 24

 

 1. Zarząd składa się z członków wybieranych przez Walne Zebranie Stowarzyszenia, którzy z pośród siebie wybierają Komendanta, Zastępcę Komendanta, Skarbnika, Sekretarza oraz członków.
 2. Zebrania Zarządu odbywają sie w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 3. Do ważności uchwał Zarządu konieczna jest obecność, co najmniej ½ liczby członków Zarządu.

 

 

 

Art. 25

 

Do zadań Zarządu należy kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia w okresach pomiędzy Walnym Zebraniem Stowarzyszenia, a w szczególności:

1)    reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;

2)    wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Stowarzyszenia;

3)    uchwalenie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych;

4)    powoływanie komisji problemowych;

5)    przyjmowanie i skreślanie członków;

6)    zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami;

7)    składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia;

8)    zwoływanie Walnego Zebrania Członków;

9)    opracowywanie i zatwierdzanie regulaminów wewnętrznych;

10)  uchwalenie regulaminów: oznak taktycznych i rozpoznawczych, stopni strzeleckich oraz regulaminu organizacyjnego.

 

Art. 26

 

 1. Członek Zarządu Stowarzyszenia może być zawieszony w czynnościach lub odwołany
  ze składu Zarządu:

1)   na własną prośbę;

2)   jeśli nie wykonuje przyjętych obowiązków;

3)   działa niezgodnie ze statutem;

4)   w inny sposób zawiódł zaufanie członków Stowarzyszenia.

 1. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Zarządu podejmuje Zarząd większością 2/3 głosów przy obecności pozostałych członków Zarządu;
 2. Usunięty lub zawieszony członek Zarządu ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania Stowarzyszenia w ciągu 30 dni od podjęcia uchwały o usunięciu lub zawieszeniu.

 

Art. 27

 

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybieranych przez Walne Zebranie Stowarzyszenia.
 3. Komisja na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Przewodniczącego.
 4. Posiedzenia Komisji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na rok.
 5. Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący.
 6. Do obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:

1)   przeprowadzenie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia;

2)   wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchyleń w działalności, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia;

3)   składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Stowarzyszenia oraz stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi;

4)   składanie zastrzeżeń w stosunku do przyjmowanych uchwał, postanowień
i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działalności Stowarzyszenia;

5)   występowanie z żądaniem zwołania posiedzenia Zarządu w przypadku stwierdzenia niezgodnych z prawem lub statutem bądź istotnymi interesami Stowarzyszenia działań Zarządu;

6)   wnioskowanie do Zarządu o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

 

Art. 28

 

 1. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jej składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Stowarzyszenia.
 2. Uchwała o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej podejmuje Komisja Rewizyjna większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 3. Odwołany lub zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać sie do Walnego Zebrania Stowarzyszenia w terminie 30 dni od podjęcia uchwały o odwołaniu lub zawieszeniu.

 

 

Art. 29

 

W przypadku zwolnienia stanowiska w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej władzom tym przysługuje prawo dokonania wyboru członka, odpowiednio Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, przy czym liczba członków wybranych w ten sposób nie może przekroczyć 1/3 pochodzących z wyboru.

Rozdział V

MAJĄTEK, PRAWO REPREZENTACJI STOWARZYSZENIA

Art. 30

 1. Na majątek Stowarzyszenia składają się nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.
  1. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:

1)   składki członkowskie;

2)   darowizny i zapisy;

3)   dotacje z państwowych programów operacyjnych;

4)   dotacje na zadania państwowe zlecone dla Stowarzyszenia;

5)   dotacje na zadania zlecone przez samorząd terytorialny;

6)   dochody z majątku;

7)   inne wpływy.

Art. 31

Do reprezentowania woli Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań finansowych uprawniony jest Zarząd Stowarzyszenia przy łącznym działaniu przynajmniej dwóch jego członków, w tym Komendanta, Zastępcy Komendanta lub Skarbnika.

Art. 32

 1. Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
 2. Majątek Stowarzyszenia nie może być przekazywany na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku
  do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie
  lub na preferencyjnych warunkach.
 3. Zabrania się wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów
  lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.
 4. Zabrania się zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział VI

ZMIANY STATUTU I LIKWIDACJI STOWARZYSZENIA

Art. 33

 

Zmiany statutu Stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia podjętej większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych
do głosowania.

 

Art. 34

 

 1. Rozwiązanie sie Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia podjętej większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa tryb likwidacji oraz cel, na jaki ma być przeznaczony majątek.